حراج
گوشواره گل میخ گلدن جید سبز (14K) زاویه 1 - Popular Jewelry - نیویورک
گوشواره های جید هوپ (14K)
گوشواره های جید توپ (14K).
گوشواره های Quintuple Marquise Jade Huggie (14K)
گوشواره های گل میخ Jade Teardrop (14K) اصلی - Popular Jewelry - نیویورک
گوشواره های گل میخ Oval Jade (14K) اصلی - Popular Jewelry - نیویورک
گوشواره های گرد جید (14K) نیویورک Popular Jewelry
گوشواره های جید رینگ (14K) نیویورک Popular Jewelry
گوشواره های بریولت جید (14K) نیویورک Popular Jewelry
گوشواره های گرد جید (14K) نیویورک Popular Jewelry
گوشواره های مربعی جید (14K) نیویورک Popular Jewelry