انگشتر یک نفره Tension-Mount Diamond Solitaire (14K) - Popular Jewelry - نیویورک
حلقه کلید باند یونان (14K) جلو - Popular Jewelry - نیویورک

Popular Jewelry

باند موتیف کلیدی یونان (14K)

از جانب $ 375.00
حلقه تنظیم سه قطعه کانال الماس Regal Diamond Regal (3K) Popular Jewelry نیویورک
حلقه های حلقه ای سه قطعه دور الماس (14K) Popular Jewelry نیویورک
حلقه های سه تکه مجموعه ای از Diamond Pave Stack (3K) Popular Jewelry نیویورک
تنش الماس تنظیم حلقه های 3 قطعه ای (14K) Popular Jewelry نیویورک
حلقه های تنظیم 3 قطعه کانال الماس (14K) Popular Jewelry نیویورک