کسانی را که دوست دارید احترام بگذارید و بخاطر بسپارید